การประชุมคณบดีปี2544 ครั้งที่8

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2544 ครั้งที่8

Description

ครั้งที่ 8/2544
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
29 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

30 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 7/2544 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2544

31 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

32 เรื่องเสนอใหม่
4.15 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.15.1 โครงการ “มข.โปร่งใส”
4.15.2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.15.3 เสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2544 เพิ่มเติม
4.15.4 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริการตรวจรักษาพยาบาลกรณีพิเศษและการใช้จ่ายเงินรายได้จากการบริการตรวจรักษาพยาบาลกรณีพิเศษ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ…
4.15.5 ร่างประกาศของคณะทันตแพทยศาสตร์
4.15.6 การขอย้ายมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ของนายเกรียงไกร ธุระพันธ์
4.15.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2544) (เอกสารเสนอในที่ประชุม)
4.15.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2544)
4.16 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.16.1 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2543 ( 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2543)
5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2544-04-04

Files

d2544-9.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม , “การประชุมคณบดีปี2544 ครั้งที่8,” KKU Archives, accessed March 22, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/485.

Output Formats