การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่22

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่22

Description

1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 21/2540 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2540

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

4 เรื่องเสนอใหม่
4.95 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.95.1 โครงการ/กิจกรรมร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
4.95.2 ภาระงานการควบคุมวิทยานิพนธ์
4.95.3 ระเบียบและการให้บริการศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.95.4 เสนอขอกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเข้าหอพักหอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
4.95.5 นโยบายการบริหารอุดมศึกษาในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว (เอกสารแจกในที่ประชุม)

4.96 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.96.1 ระบบการจัดเก็บและส่งเอกสาร

5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2540-11-12

Files

d2540-23.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่22,” KKU Archives, accessed May 29, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/486.

Output Formats