การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่5

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่5

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 3/2522 เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2522
และครั้งที่ 4/2522 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2522
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 การแบ่งส่วนราชการในคณะสาธารณสุขศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย
3.2 โครงการศึกษาสภาพความต้องการบ้านพักในมหาวิทยาลัย
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาธรณีวิทยา
4.2 ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ขอแยกหน่วยกิตวิชา 311321 Genetics
4.3 กำหนดหลักเกณฑ์รับนักเรียนเรียนดีปี 2523
4.4 แผนการฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2522
4.5 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องกำหนดหน้าที่และคุณสมบัติของ
หน่วยตรวจพิเศษฝ่ายรักษาความลอดภัย มข. พ.ศ. 2522
4.6 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการศึกษาสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การเสนอชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
5.2 คณะแพทยศาสตร์ขอเสนอแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา
5.3 ประกาศ (เพิ่มเติม) ต่อท้ายประกาศผลสอบนักเรียนเรียนดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2522-2523
5.4 การรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตคณะศึกษาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2522-03-07

Files

d2522-5.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่5,” KKU Archives, accessed April 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/487.

Output Formats