การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่1

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่1

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 27/2529
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2529

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 วันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.2 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขอความร่วมมือจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 200 ปี
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 ขออนุมัติเปิดวิชาใหม่
5.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริการสุขภาพแก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2530
5.3 มาตรการเพื่อประหยัดการใช้ไฟฟ้าและโทรศัพท์
5.4 สรุปยอดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2531
5.5 สรุปผลการคำนวณเพื่อให้ได้กรอบจำนวนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ตาม แผนระยะ 3 ปี (2530 - 2532) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.6 การจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้ง 18
5.7 คณะผู้แทนการศึกษามหาวิทยาลัยประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจะมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.8 การเสนอชื่ออาจารย์ร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนพัฒนาและส่งเสริมข้าราชการและลูกจ้างทางวิชาการ
5.9 สรุปนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ในระดับชาติระดับอุดมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2530-01-07

Files

d2530_1.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่1,” KKU Archives, accessed August 11, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/488.

Output Formats