การประชุมคณบดีปี2544 ครั้งที่9

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2544 ครั้งที่9

Description

ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 9/2544
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
33 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.1.1 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2544 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2544 (เอกสารเสนอในที่ประชุม)

34 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 8/2544 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2544

35 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

36 เรื่องเสนอใหม่
4.17 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.17.1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2544)
4.17.2 เสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2544 เพิ่มเติม

4.18 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2544-04-11

Files

d2544-10.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม , “การประชุมคณบดีปี2544 ครั้งที่9,” KKU Archives, accessed April 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/489.

Output Formats