การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่23

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่23

Description

1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 22/2540 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2540

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

4 เรื่องเสนอใหม่
4.97 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.97.1 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการเชิญผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศมาช่วยเหลือด้านวิชาการระยะสั้น
4.97.2 เสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ 2541 เพิ่มเติมให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.97.3 คณะแพทยศาสตร์เสนอขออนุมัติโอนเงินทุนสำรอง (17%) งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2541
4.97.4 เสนอโครงการจัดตั้งสำนักงานบริการอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.97.5 รายละเอียดการปฏิบัติตามแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานบัณฑิตศึกษา
4.98 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.98.1 นโยบายของทบวงมหาวิทยาลัย

5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2540-12-03

Files

d2540-24.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่23,” KKU Archives, accessed September 26, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/490.

Output Formats