การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่15

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่15

Description

ระเบียบวาระ

1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 14/2539 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2539

2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
* 2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2539

3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
* 3.1 การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2540
* 3.2 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่
* 3.3 ข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินการพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐานสำหรับนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
* 3.4 ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
* 3.5 ประมวลหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการข้าราชการสายงานสอน วิจัย และให้บริการทางวิชาการ
* 3.6 รายงานการตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.2539

4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
* 4.1 โครงการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
* 4.2 ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
4.3 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ /2539) เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขพิจารณาการใช้เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนในการเชิญผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศมาช่วยเหลือด้านวิชาการระยะสั้น
4.4 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ /2539) เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการศึกษาต่อในต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ของรัฐ ที่จำกัดจำนวนรับเข้าศึกษา
4.5 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ /2539) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษาต่อในต่างประเทศ สำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่อายุเกินกว่าระเบียบข้าราชการพลเรือนกำหนด
** 4.6 ร่างโครงการสนับสนุนนักวิจัยหน้าใหม่
** 4.7 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ /2539) เรื่อง “หลักเกณฑ์การขอและพิจารณาทุนวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป”
** 4.8 การปรับปรุงบัญชี 1 อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พัก ท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 484/2534) เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินทุนการวิจัยที่มีผู้บริจาคให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2534”

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2539-08-14

Files

d2539-16.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่15,” KKU Archives, accessed November 29, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/491.

Output Formats