การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่2

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่2

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 1/2530
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 วันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 ขออนุมัติเปิดวิชาใหม่

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.2 การส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพและจริยธรรมของนักศึกษา
3.3 การแต่งตั้งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาการพัฒนา
4.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
(ฉบับที่3) พ.ศ. 2529 และร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบไล่ของนักศึกษา
4.3 ขอทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้
ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
4.4 ขออนุมัติเปิดวิชาใหม่

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 โครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาไทย
5.2 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ) เรื่อง การสอนเสริมพิเศษ และกิจกรรมเสริมหลักสูตรสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.3 ชี้แจงกรณีการหักภาษี ณ ที่จ่าย
5.4 ข้อเสนอแนะในการใช้เครื่องโทรสาร
5.5 ผู้สำเร็จราชการประเทศแคนาดาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.6 ขออนุมัติเพิ่มวงเงินทดรองจ่ายคณะสาธารณสุขศาสตร์
5.7 การจัดหาครุภัณฑ์

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2530-01-28

Files

d2530_2.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่2,” KKU Archives, accessed June 23, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/492.

Output Formats