Browse Items (1 total)

  • Tags: สาขาสังคมวิทยาการพัฒนา

d2530_2.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 1/2530
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 วันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2