การประชุมคณบดีปี2544 ครั้งที่10

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2544 ครั้งที่10

Description

ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 10/2544
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
37 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

38 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 9/2544 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2544

39 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

40 เรื่องเสนอใหม่
4.19 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.19.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่…/2544) เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4.20 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.20.1 การปรับงบประมาณประจำปี 2544 ของสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2544-05-02

Files

d2544-11.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม , “การประชุมคณบดีปี2544 ครั้งที่10,” KKU Archives, accessed May 19, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/493.

Output Formats