การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่6

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่6

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 5/2522 เมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม 2522
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องการจัดตารางสอนประจำปีการศึกษา
2522-2523
3.2 ที่ทำการถาวรของธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2523
4.2 ผังแม่บทมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.3 ร่างระเบียบว่าด้วยการให้รางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย พ.ศ. 2522
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 โครงการอาสาพัฒนาชนบทของนักศึกษา

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2522-03-14

Files

d2522-6.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่6,” KKU Archives, accessed June 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/494.

Output Formats