การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่3

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่3

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 2/2530
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
1. คุณสมบัติและข้อกำหนดของผู้ที่จะขอไปปฏิบัติงานฯ
2. ระยะเวลาในการไปปฏิบัติงานฯ
3. มาตรการควบคุมผู้ไปปฏิบัติงานฯ
4. มาตรการดำเนินการกับผู้ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของ ระเบียบ
5. ความเห็นอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 ขออนุมัติตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษคณะเกษตรศาสตร์
5.2 การขอใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมคณาจารย์ทางด้านวิชาการ
5.3 ขอข้อมูลเพื่อจัดทำแผ่นพับและ booklet
5.4 มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2530-02-11

Files

d2530_3 .pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่3,” KKU Archives, accessed August 11, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/495.

Output Formats