การประชุมคณบดีปี2544 ครั้งที่11

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2544 ครั้งที่11

Description

ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 11/2544
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
41 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2544 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2544

42 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 10/2544 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2544

43 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนเคมี

44 เรื่องเสนอใหม่
4.21 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.21.1 เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำศูนย์บริการวิชาการ
4.21.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ.2544)
4.21.3 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่…/2544) เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนคณาจารย์ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิชาทางศึกษาศาสตร์
4.21.4 การกำหนดเรื่องและขั้นตอนการนำเสนอเรื่องต่างๆ เข้าสู่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย (เอกสารเสนอในที่ประชุม)

4.22 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2544-05-17

Files

d2544-12.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม , “การประชุมคณบดีปี2544 ครั้งที่11,” KKU Archives, accessed May 20, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/496.

Output Formats