Browse Items (1 total)

  • Tags: สาขาวิชาการสอนเคมี

d2544-12.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 11/2544
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
41 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2544 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2544

42 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2