การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่4

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่4

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 3/2530
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 บริษัท ไอ บี เอ็ม ปรเทศไทย จำกัด บริจาคเงินเป็นทุนการศึกษา
3.2 โครงการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.3 การอบรมเรื่องการรักษาความปลอดภัย
3.4 มูลนิธิเมืองไทย
3.5 การดูแลบริเวณรอบคณะและหน่วยงาน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติ
(หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2530)
4.2 นักศึกษาขออุทธรณ์การลงโทษ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 ขออนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์
5.2 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2530
5.3 หารือกรณีนักศึกษามิได้ลงทะเบียนเรียน
5.4 ร่างปฏิบัติการศึกษา ปีการศึกษา 2530
5.5 ทุนออสเตรีย
5.6 การจ่ายเงินสมมนาคุณผู้บริหาร

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2530-02-18

Files

d 2530_4.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่4,” KKU Archives, accessed August 11, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/497.

Output Formats