Browse Items (1 total)

  • Tags: มูลนิธิเมืองไทย

d 2530_4.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 3/2530
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 บริษัท ไอ บี เอ็ม ปรเทศไทย จำกัด …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2