การประชุมคณบดีปี2533 ครั้งที่11

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2533 ครั้งที่11

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 11/2533
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2533
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2533 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2533
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ผลการพิจารณาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาชีวเคมี
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
3.2 การเปิดวิชาในหลักสูตร
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 การเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2 หลักสูตรสาธารสุขศาสตรบัณฑิตฉบับปรับปรุง
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การปรับอัตราเงินเดือนของลูกจ้างชั่วคราว
5.2 ขอแปรญัญติเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2534
5.3 ขอรายชื่อผู้สนใจเรียนภาษาอังกฤษ
5.4 ร่างแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 7 (2535-2539)

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2533-05-23

Files

d2533-11.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2533 ครั้งที่11,” KKU Archives, accessed May 28, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/498.

Output Formats