Browse Items (2 total)

  • Tags: สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

dean8_46.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2546 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 7/2546…

d2544-9.pdf
ครั้งที่ 8/2544
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
29 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

30 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 7/2544 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2544

31 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

32 เรื่องเสนอใหม่
4.15 …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2