การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่13

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่13

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 12 /2537
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
3.1 รายงานการตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.2537

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การขออนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์
4.2 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนการออกแบบ
4.3 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล “พระธาตุพนมทองคำ”
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขอยืมเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อการปรับปรุงสถานที่บริการ การศึกษา

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2537-07-27

Files

d2537-13.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่13,” KKU Archives, accessed May 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/638.

Output Formats