การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่14

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่14

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 13 /2537
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการจัดพิมพ์ ตำรา พ.ศ. 2537
2.3 รายงานการตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.2537
2.4 การขอยืมเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อการปรับปรุงสถานที่บริการ
การศึกษา

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการใช้บริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2537 และร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การใช้บริการห้องสมุด
4.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะ เภสัชศาสตร์ พ.ศ.2537 และร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนส่งเสริมการพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ คณะ ทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2537
4.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาและการ จ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินงาน อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ ปรึกษาร่วมและเจ้าหน้าที่ในการจัดการศึกษาขั้นปริญญาเอก หลักสูตร Dortor of Eduction ตามความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยดีคิน
ประเทศออสเตรเลีย พ.ศ. 2537
4.4 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสถาบันสมทบและสถาบันร่วม พ.ศ. 2537
4.5 ร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2537)
4.6 การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย วิธีรับตรง ประจำปี 2538
4.7 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนการออกแบบ
4.8 การขอยกเว้นการตกออกของนักศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
4.9 การขอเข้าร่วมการอบรมและสัมมนาหลักสูตร การพัฒนาผู้บริหาร รุ่นที่ 1


Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2537-08-17

Files

d2537-14.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่14,” KKU Archives, accessed April 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/639.

Output Formats