การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่15

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่15

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 14 /2537
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2537 และร่างระเบียบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะต่างๆในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2537

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการสอบคัดเลือกเข้า ศึกษาในระดับอุดมศึกษาของรัฐ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม (หลักสูตร ใหม่ พ.ศ.2537)
4.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาขั้น ปริญญาโท ภาคพิเศษ สำหรับสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พ.ศ.2537 และร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาขั้นปริญญา โทภาคพิเศษ สำหรับสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
4.3 โครงการขยายขอบเขตภารกิจและเปลี่ยนแปลงชื่อภาควิชา
คณะเกษตรศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2537-08-24

Files

d2537-15.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่15,” KKU Archives, accessed May 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/640.

Output Formats