การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่16

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่16

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 15 /2537
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 งานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลก
3.2 ใบแจ้งความแผ่พระราชกุศลในการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน วัดเบญจมบพิตร

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตร ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2537)
4.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม การตรวจสุขภาพกรณีพิเศษ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่ เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการบริการตรวจสุขภาพกรณีพิเศษ พ.ศ.2537
4.3 ร่างนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2539
4.4 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งหน่วยงานอิสระในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ โครงการจัดตั้งสำนักงานบริการเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด
4.5 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าเช่าที่พัก ของสถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรม สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2537
4.6 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การบริการกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูลตามที่พักอาศัย พ.ศ.2537
4.7 การสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการ พิจารณาคัดเลือกและอนุมัติเงินอุดหนุนนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในต่างประเทศ
5.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติเงินอุดหนุน ข้าราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปประชุมวิชาการนานาชาติและ ฝึกอบรมในต่างประเทศ
5.3 โครงการร่วมใจทำไทยให้สะอาด
5.4 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2537-09-14

Files

d2537-16.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่16,” KKU Archives, accessed June 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/641.

Output Formats