การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่5

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่5

Description

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 4/2541 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2541

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

4 เรื่องเสนอใหม่
8.16 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
8.16.1 เสนอชื่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
8.16.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสนอขออนุมัติยืมเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
8.16.3 โครงการประกวดตำรามหาวิทยาลัยขอนแก่น
8.16.4 เสนอขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2541)
8.17 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
8.17.1 รายงานผลการประชุมปรึกษาหารือติดตามงานนโยบายของรัฐบาลและนโยบายการบริการราชการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย
8.17.2 รายงานสรุปสาระสำคัญการประชุม ทปอ. และ สออ. ครั้งที่ 1/2541
8.17.3 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีเงินรายได้ 2540 (1 มิถุนายน 2539-31 พฤษภาคม 2540)

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2541-03-04

Files

d2541-6.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่5,” KKU Archives, accessed July 17, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/642.

Output Formats