การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่17

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่17

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 16 /2537
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติเงินอุดหนุน ข้าราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปประชุมวิชาการนานาชาติและ ฝึกอบรมในต่างประเทศ
2.2 การสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2537)
4.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม การตรวจสุขภาพกรณีพิเศษ และการจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ดำเนินการบริการตรวจสุขภาพกรณีพิเศษ พ.ศ.2537)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือ
5.2 สรุปปัญหาการก่อสร้างถนน 4 เลน หน้าหอสมุดกลาง
5.3 การแก้ไขการจราจรประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
1. ประตูทางด้านถนนมิตรภาพ
2. ประตูทางเข้าด้านถนนมะลิวัลย์
5.4 การออกแบบก่อสร้างหอประชุมใหญ่
5.5 วันพระราชทานปริญญาบัตร

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2537-09-21

Files

d2537-17.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่17,” KKU Archives, accessed June 18, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/643.

Output Formats