การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่18

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่18

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่พิเศษ 2 /2537
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การเสนอชื่อแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2.2 การจัดเวทีเสวนาความรู้สู่ประชาชน
2.3 วันผู้แทนฯ พบมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่ออีสาน

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
3.2 สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2538
3.3 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2538

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2537
4.2 โครงการจัดทำงบประมาณเงินรายได้แบบอุดหนุนทั่วไป
4.3 โครงการอบรมอาจารย์ใหม่ เรื่องการจัดการเรียนการสอน
4.4 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการเรียก เก็บและชำระเงินค่ากระแสไฟฟ้า และน้ำประปา
4.5 การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เคหะสงเคราะห์

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาขั้น ปริญญาโท ภาคพิเศษ สำหรับสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ และร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาขั้นปริญญา โท ภาคพิเศษ สำหรับสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ตามความร่วมมือกับ ต่างประเทศ
5.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในลักษณะโครงการพิเศษ พ.ศ.2537
5.3 งานวันปิยมหาราช

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2537-10-12

Files

d2537-18.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่18,” KKU Archives, accessed June 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/644.

Output Formats