การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่19

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่19

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 18 /2537
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2537

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 ผลการพิจารณาเงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมคณาจารย์ทางด้านวิชาการ
3.2 การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าสมนาคุณ กรรมการสรรหาคณบดี ผู้อำนวยการ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก ศูนย์ และ หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่เทียบเท่าคณะ พ.ศ.2537
4.2 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การคิดค่าบริการเข้าพักในหอพัก สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2537
4.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ ข้าราชการและลูกจ้าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537
4.4 ร่างหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการใหม่ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ขอนแก่น ระยะที่ 8
4.5 ขออนุมัติกำหนดผู้ช่วยทันตแพทย์เป็นสาขาขาดแคลน เพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 กฐินมหาวิทยาลัย ประจำปี 2537

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2537-10-19

Files

d2537-19.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่19,” KKU Archives, accessed June 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/645.

Output Formats