การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่22

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่22

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 21/2531
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การปรับจำนวนการรับนักศึกษา

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
3.2 การบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การเสนอแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
4.2 ผู้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ
4.3 การสร้างที่พักรับรองCreator

กองกลาง งานประชุม

Date

2531-10-26

Files

d2531_22.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่22,” KKU Archives, accessed December 9, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/646.

Output Formats