การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่26

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่26

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 25/2526 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 หลังการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าวัสดุในการสอน
2.2 การรับนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัย
2.3 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามโควต้าพิเศษประจำปีการศึกษา 2527
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 การออกร้านแสดงนิทรรศการงานไหมประจำปี 2526 จังหวัดขอนแก่น
3.2 การจัดทำผังเฉพาะของหน่วยงานต่างๆ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขอความอนุเคราะห์แบ่งน้ำดิบให้ศูนย์พัฒนาที่ดินขอนแก่น
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขอหยุดเรียนวันที่ 25 พฤศจิกายน 2526
5.2 ขออนุมัติดำเนินการด้านทีวีตามสายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.3 ปัญหาเสียงรบกวนบริเวณอาคารเรียนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5.4 รายชื่อวิชาที่ยังไม่ได้ส่งระดับคะแนน

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2526-11-16

Files

d2526-26.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่26,” KKU Archives, accessed November 26, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/647.

Output Formats