การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่20

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่20

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 19 /2537
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.2 การเข้าพบรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
3.3 รายงานการประชุมระดับปลัดกระทรวง ทบวง และหัวหน้าส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ
3.4 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
3.5 การลีลาศเพื่อสุขภาพ
3.6 สรุปผลการพิจารณาการใช้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงจากสถานีบริการของ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการและ การวิจัย พ.ศ. 2537
4.2 วันผู้แทนฯ พบมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่ออีสาน
4.3 ขออนุมัติตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การรวบรวมรายชื่อนักวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.2 โครงการหอประวัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.3 นักศึกษาขออุทธรณ์ลดโทษ
5.4 ร่างบันทึกข้อตกลงเรื่องการโอนย้ายหน่วยกิตระหว่างมหาวิทยาลัย

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2537-11-02

Files

d2537-20.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่20,” KKU Archives, accessed June 17, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/648.

Output Formats