การประชุมคณบดีปี2545 ครั้งที่18

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2545 ครั้งที่18

Description

ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 18/2545

ระเบียบวาระที่ เรื่อง

1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 17/2545 เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน 2545
3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 รายงานวิจัยเรื่อง โครงการติดตามผลการรับเข้าศึกษาใน มข. ด้วยระบบใหม่ (ปีการศึกษา 2543-2544)
4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย)
4.1.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545)
4.1.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย์คลินิก สาขาวิชาสัตว์เลี้ยง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546)
4.1.4 ขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำหรับเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 วารสารวิจัย มข. ฉบับบัณฑิตศึกษา ปีที่ 2 ฉบับพิเศษ 2545
4.2.2 ร่าง กรอบโครงสร้างองค์กรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2545-09-11

Files

d2545-18.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2545 ครั้งที่18,” KKU Archives, accessed June 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/649.

Output Formats