การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่27

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่27

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 26/2526 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การออกร้านแสดงนิทรรศการงานไหมประจำปี 2526 จังหวัดขอนแก่น
2.2 การจัดทำผังเฉพาะของหน่วยงานต่างๆ
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัย
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (พยาบาล) พ.ศ. 2526
4.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยบัณฑิตศึกษาชั้นปริญญาโทและประกาศณีย
บัตรบัณฑิต พ.ศ. 2526
4.3 ขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกสรรคณบดีคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.2 การเผยแพร่รายงานการประชุมคณะบดีและ อ.ก.ม.
5.3 ขออนุมัติซื้อกระดาษอัดสำเนา
5.4 การเสนอหนังสือราชการ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2526-11-23

Files

d2526-27.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่27,” KKU Archives, accessed April 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/650.

Output Formats