การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่6

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่6

Description

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 5/2541 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2541

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

4 เรื่องเสนอใหม่
8.18 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
8.18.1 เสนอขอความเห็นชอบในการเปิดสอนหลักสูตรปรัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2541)
8.18.2 เสนอเพื่อพิจารณาร่างปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีฯ และระดับบัณฑิตศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2541
8.18.3 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่…/2541) เรื่อง การกำหนดอัตราการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์
8.18.4 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2542 (เอกสารเสนอในที่ประชุม)
8.18.5 โครงการผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจในลักษณะโครงการพิเศษ (เอกสารเสนอในที่ประชุม)
8.19 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

5 เรื่องอื่นๆ
8.20 การเตรียมการเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2541
8.21 โครงการจัดทำแผนระยะยาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ.2541-2555)
8.22 การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
8.23 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามโครงการจัดตั้งวิทยาลัยหนองคาย ประเภทรับตรง (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2541 และร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่…/…) เรื่อง กำหนดคณะและสาขาวิชาตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามโครงการจัดตั้งวิทยาลัยหนองคาย

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2541-03-11

Files

d2541-7.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่6,” KKU Archives, accessed February 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/651.

Output Formats