การประชุมคณบดีปี2545 ครั้งที่19

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2545 ครั้งที่19

Description

ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 19/2545

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 9/2545 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2545 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง (เอกสารเสนอในที่ประชุม)
2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 18/2545 เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2545
3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการดำเนินการด้านสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร พ.ศ.2545 และร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการดำเนินการด้านลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545
3.2 ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯและระบบบริหารงานในศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ พ.ศ…
3.3 ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นเรื่องการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ…
4.1.2 ประมาณการรายรับ-รายจ่าย และแผนดำเนินการปีงบประมาณ 2546 ของศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.3 เสนอแต่งตั้งผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ณ กรุงเทพฯ
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2545-10-02

Files

d2545-19.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2545 ครั้งที่19,” KKU Archives, accessed April 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/652.

Output Formats