การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่12

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่12

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 11 /2537
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การเก็บค่าน้ำ - ค่าไฟ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้ของ มหาวิทยาลัย ให้แก่อาจารย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตว แพทยศาสตร์ เป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
4.2 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการ พิจารณาคัดเลือกและอนุมัติเงินอุดหนุนข้าราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปประชุมวิชาการนานาชาติและฝึกอบรมในต่างประเทศ
4.3 ร่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2536)
4.4 ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2537)
4.5 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนการออกแบบ
4.6 การเสนอแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4.7 การจัดสรรงบกองทุนรวมร้อยละ 3 ประจำปี 2538

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 รายงานการประเมินโครงการอบรมอาจารย์ใหม่ เรื่อง การจัดการเรียน
การสอน
5.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน ประกันสังคม พ.ศ.2537
5.3 การประเมินผลการให้บริการการถ่ายเอกสาร

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2537-07-20

Files

d2537-12.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่12,” KKU Archives, accessed June 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/637.

Output Formats