Browse Items (2 total)

  • Tags: แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

d2537-12.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 11 /2537
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การเก็บค่าน้ำ - ค่าไฟ

d2526-23.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 22/2526 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับสมัคร
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2