Browse Items (1 total)

  • Tags: สาขาวิชาเคมี ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2526

d2526-23.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 22/2526 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับสมัคร
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2