การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่23

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่23

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 22/2526 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับสมัคร
สอบคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการสอบเองและหลักเกณฑ์การให้
ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานในการสอบคัดเลือก พ.ศ. 2526
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ (ไม่มี)
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขอใช้ที่ดินเพื่อปลูกสร้างที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2526
4.3 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการและการจัดระบบ
บริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ......
4.4 ขออนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์
4.5 แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4.6 แต่งตั้งประธาณกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
4.7 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
4.8 ปรับปรุงค่าประกันกุญแจและค่าประกันของเสียหายในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย
4.9 การลดค่าถ่ายเอกสาร
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การจัดทำครุยวิทยฐานะขั้นมหาบัณฑิตไว้เป็นตัวอย่าง
5.2 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
5.3 การขอถอนรายวิชาก่อนวันเริ่มการสอบประจำภาคศึกษาภาคปรกติสองสัปดาห์

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2526-10-12

Files

d2526-23.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่23,” KKU Archives, accessed June 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/623.

Output Formats