การประชุมคณบดีปี2545 ครั้งที่14

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2545 ครั้งที่14

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 13/2545 เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2545
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สภาคณาจารย์ พ.ศ. 2545
3.2 การเสนอชื่อนายกสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3.3 ร่างโครงการจัดตั้งสำนักวัฒนธรรมและร่าง ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารสำนักวัฒนธรรม
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการประเมินโครงการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2544)
4.1.2 (ร่าง) ประกาศฯ ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่นในลักษณะโครงการพิเศษ
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 รายชื่อผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 โครงการพัฒนาแกนนำระดับคณะด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2545-07-23

Files

d2545-14.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2545 ครั้งที่14,” KKU Archives, accessed May 18, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/624.

Output Formats