การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่18

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่18

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 17/2531
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งผลการเรียน
2.2 สาขาวิชาที่จะขออนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ พ.ศ. 2531
4.2 ขออนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2531-09-07

Files

d2531_18.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่18,” KKU Archives, accessed May 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/622.

Output Formats