การประชุมคณบดีปี2542 ครั้งที่18

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2542 ครั้งที่18

Description

22 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
22.1 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
22.1.1 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2542 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2542

23 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 17/2542 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2542 (เอกสารเสนอในที่ประชุม)

24 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
24.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2542

25 เรื่องเสนอใหม่
25.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
25.1.1 เสนอขอปรับปรุงรูปแบบการแจ้งผลการสำเร็จการศึกษา
25.1.2 กำหนดการ/ขั้นตอนการลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2542
25.1.3 เสนอแต่งตั้งกรรมการประจำ/โดยตำแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเสนอขอเปลี่ยนชื่อและรายละเอียดในข้อบังคับเดิมให้ตรงตามพระราชกฤษฎีกาของสถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ และศูนย์บริการวิชาการ

25.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
25.2.1 การลงทุนในอาคารหอประชุมอีสานเขียวและการจัดสรรรายได้อาคารขวัญมอให้แก่ผู้ร่วมทุน
25.2.2 สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงกาพิเศษหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25.2.3 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษผลิตเภสัชกร ภาคสมทบ คณะเภสัชศาสตร์
25.2.4 การขอให้ยกเลิกโครงการพัฒนาพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์และบอกเลิกการประมูล
25.2.5 การจัดพิธีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542

5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2542-10-06

Files

d2542-19.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2542 ครั้งที่18,” KKU Archives, accessed April 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/621.

Output Formats