การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่17

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่17

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 16/2531
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การขออนุมัติเปิดวิชาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครู 1 และวิชาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครู 2

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 สรุปผลการประชุม เรื่อง แนวทางการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.2 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขอทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และขออนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
4.2 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งผลการเรียน
4.3 ขอปรับอัตราค่าบริการสถานเลี้ยงเด็กกลางวัน คณะพยาบาลศาสตร์

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2531-08-31

Files

d2531_17.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่17,” KKU Archives, accessed May 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/620.

Output Formats