การประชุมคณบดีปี2542 ครั้งที่17

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2542 ครั้งที่17

Description

18 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

19 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
1. ครั้งที่ 15/2542 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2542
2. ครั้งที่ 16/2542 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2542 (เอกสารเสนอในที่ประชุม)

20 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
20.1 รายงานความก้าวหน้าของการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือกับ FGCC

21 เรื่องเสนอใหม่
21.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
21.1.1 เสนอชื่อคณบดี แลผู้อำนวยการฯ เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ และผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
21.1.2 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่…/2542) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ .2542
21.1.3 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่…/2542) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์
21.1.4 ร่างโครงการงานฉลอง 36 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2542-09-22

Files

d2542-18.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2542 ครั้งที่17,” KKU Archives, accessed April 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/619.

Output Formats