การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่2

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่2

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2526 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 พิจารณาการขอกลับเข้าศึกษาต่อ
2.2 ผลการดำเนินการของศูนย์หนังสือ สำนักวิทยบริการ
2.3 การเผยแพร่ข้อสอบนักเรียนเรียนดีฯ
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 กิจกรรมเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยี
4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา
4.3 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2526 ที่ประชุมให้นำไปพิจารณาครั้งต่อไป
4.4 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อนของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2525
4.5 นโยบายการขอและการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2527
4.6 ขออนุมัติโครงการเงินอุดหนุนการทำวิจัยของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การดำเนินงานเสียงตามสาย

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2526-01-19

Files

d2526-2.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่2,” KKU Archives, accessed May 18, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/618.

Output Formats