การประชุมคณบดีปี2545 ครั้งที่11

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2545 ครั้งที่11

Description

ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 11/2545

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 10/2545 เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2545
3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 การสรรหาอธิการบดี
3.2 คู่มือระบบการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภาคณาจารย์แทนตำแหน่งว่าง
4.1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2545)
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 ขอความอนุเคราะห์ให้ตรวจสอบข้อมูลสถานภาพด้านหนี้สิ้นของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย จำกัด
4.2.2 รายงานกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 15 เมย. -15 พค. 2545
4.2.3 รายงานสรุปผลการศึกษาและรายงานสรุปการรับบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ ระหว่าง มข. กับกรมอาชีวศึกษา
5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2545-06-12

Files

d2545-11.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2545 ครั้งที่11,” KKU Archives, accessed June 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/617.

Output Formats