Browse Items (2 total)

  • Tags: 36 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

26 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
26.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
26.1.1 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุม ครั้งที่ 19/2542 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2542

27 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
1. ครั้งที่ 18/2542 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม …

d2542-18.pdf
18 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

19 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
1. ครั้งที่ 15/2542 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2542
2. ครั้งที่ 16/2542 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2542 …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2