การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่25

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่25

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 24/2526 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
2.2 การล็อกเลขหมายโทรศัพท์ภายใน
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ (ไม่มี)
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาชุมชน
4.2 โครงการปรับปรุงสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.3 การรับนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัย
4.4 ทบทวนนโยบายการจัดสรรเงินบำรุงการศึกษา
4.5 การออกหนังสือรับรองให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่ต่ำกว่าระดับปริญญา
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามโควต้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2527

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2526-11-09

Files

d2526-25.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่25,” KKU Archives, accessed July 17, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/636.

Output Formats