การประชุมคณบดีปี2545 ครั้งที่17

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2545 ครั้งที่17

Description

ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 17/2545


ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 8/2545 เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2545 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง (เอกสารเสนอในที่ประชุม)
2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 16/2545 เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2545
3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 สถานภาพของมหาวิทยาลัยและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546)
4.1.2 ขออนุมัติเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 รายงานการดำเนินการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ ปี 2544 และงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544
4.2.2 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2544 เพื่อรับการประเมินจาก สมศ.
5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2545-09-04

Files

d2545-17.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2545 ครั้งที่17,” KKU Archives, accessed May 23, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/635.

Output Formats