การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่11

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่11

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 10 /2537
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าสอนพิเศษจากเงิน รายได้ของมหาวิทยาลัยให้อาจารย์พิเศษ พ.ศ.2537
2.2 การเก็บค่าน้ำ - ค่าไฟ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 การจัดตั้งวิทยาเขตที่จังหวัดหนองคาย
3.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 8

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้ของ มหาวิทยาลัยให้แก่อาจารย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตว แพทยศาสตร์ เป็นกรณีพิเศษ
4.2 หลักเกณฑ์จ่ายเงินค่าตอบแทนการออกแบบ
4.3 การขอใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมคณาจารย์ทางวิชาการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การจัดพิมพ์รายงานข่าวของมหาวิทยาลัย

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2537-07-13

Files

d2537-11.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่11,” KKU Archives, accessed June 14, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/634.

Output Formats