การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่21

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่21

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 20/2531
เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับบรรณารักษ์ พนักงานห้องสมุด และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
2.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองที่จัดสร้างขึ้นจากเงินรายได้ และหรือเงินบริจาคของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2531
2.3 ขออนุมัติเปิดวิชา

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
3.2 สรุปสาระสำคัญข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยต่างประเทศกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขอปรับจำนวนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2532
5.2 การเป็นเจ้าภาพสวดพระศพสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
5.3 การจัดงานฉลองปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
5.4 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยเกินเดือนละ 400 บาท เป็นกรณีพิเศษ
5.5 งานครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.6 ฯพณฯ เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยจะมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.7 ความก้าวหน้าโครงการเคหะสงเคราะห์
5.8 การสัมมนาความสัมพันธ์ไทย-ลาว

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2531-10-12

Files

d2531_21.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่21,” KKU Archives, accessed May 26, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/633.

Output Formats