การประชุมคณบดีปี2542 ครั้งที่21

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2542 ครั้งที่21

Description

1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 20/2542 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2542

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
29.3 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่…/…) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชา
29.4 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2542
29.5 เสนอผลการกลั่นกรองการขออุทธรณ์โทษของนักศึกษา
29.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประมง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2543)
29.7 ร่างประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับที่…/2542) เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุมและห้องเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
29.8 หนังสือจากทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การลงโทษทางวินัยแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
29.9 การเดินทางมาดูงานของคณะผู้แทนสาธารณรัฐประชาธิปไทยประชาชนเกาหลี
29.10 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.2542 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
29.11 สรุปความก้าวหน้าและรายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์
29.12 รายงานผลการดำเนินงานและรายงานผลการตรวจสอบบัญชีของศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2541

4 เรื่องเสนอใหม่
29.13 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
29.14 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2542-11-10

Files

d2542-22.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2542 ครั้งที่21,” KKU Archives, accessed June 17, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/632.

Output Formats